Klubová výstava 2024

Rozhodca / Judge

Ing.Jana Furnkranz Fulierová - SK

Moja cesta svetom kynológie sa začala v roku 1996, kedy som sa na pracovno-študijnom pobyte v Kanade zoznámila s plemenom samojed. Mojim cieľom a doslova posadnutím sa po návrate na Slovensko stala propagácia plemena, pretože v tom čase bol chov u nás takmer na nule. Propagácia plemena zahrňovala samozrejme aktívnu činnosť vo výbore Klubu Severských a japonských plemien, vystavovanie a chov plemena spojený s kvalitnými importami z celého sveta, organizovanie množstva aktivít pre kynológov a verejnosť, napísanie monografie o plemene „Život so samojedom“ (2003) a vyvrcholila založením Samojed Klub-u Slovensko v r.2006.

Keďže láska k plemenu znamená aj jeho pracovné využitie, venovala som sa dlhé roky amatérsky športovému využitiu samojedov a profesionálne canisterapii, a keďže som učiteľka, aj mnohým projektom podporných terapií so psami priamo v školách. V podporných terapiách pre deti s poruchami príjmu potravy pokračujem až do dnes.

Za 27 rokov venovania sa samojedom som do mojej chovateľskej stanice „Yoshi and us“ importovala 16 samojedov z 9 krajín a moje šteniatka som exportovala do 27 krajín sveta.

Hoci sa aktívnemu chovu a vystavovaniu už v budúcnosti neplánujem venovať, som nesmierne pyšná na mnohých svetových, európskych či Cruft´s víťazov z môjho vlastníctva/chovu, na psíkov úspešných v športoch a iných kynologických aktivitách a na pokračovateľov mojich línií v mnohých svetovo známych chovateľských staniciach celého sveta.

Posudzovateľkou exteriéru psov som od roku 2015 a posudzujem 7 plemien z FCI skupiny V. – ktoré sú mojou srdcovou záležitosťou.

Zatiaľ som posudzovala Klubové, Špeciálne, Národné i Medzinárodné výstavy v 10-tich krajinách Európy. Posudzovanie je moje hobby, rada posudzujem, pretože každý pes je niečím krásny a výstavy sú pre mňa miestom, kde by mala vládnuť predovšetkým dobrá atmosféra a pohoda. Každé pozvanie posudzovať si veľmi vážim a je to pre mňa vždy veľmi špeciálny deň.

 

My journey through the world of cynology began in 1996, when I got to know the Samoyed breed during a work-study stay in Canada. My goal and literally obsession, after returning to Slovakia, became heavy promotion of the breed, because at that time breeding in our country was almost at zero. Promotion of the breed included, of course, active work in the committee of the Club of Nordic and Japanese breeds, exhibiting and breeding of the breed combined with quality imports from all over the world, organizing a number of activities for fellow cynologists and the general public, writing a monography on the breed "Life with a Samoyed" (2003) and culminated in the founding of the Samoyed Club of Slovakia in 2006. Since the love for the breed also means to fulfill its abilities and character, for many years I devoted myself to amateur sporting with Samoyeds and professional canistherapy, and since I am a teacher, I also did many support therapy projects with dogs directly in schools. I continue with supportive therapies for children with eating disorders to this day. In 27 years of living with Samoyeds, I imported 16 Samoyeds from 9 countries to my kennel "Yoshi and us" and exported my puppies to 27 countries of the world. Although I do not plan to any active breeding and showing in the future, I am extremely proud of numerous World, European or Cruft's winners from my ownership/breeding, of dogs successful in sports and other cynological activities, and of the successors of my lines in many world-renowned kennels all over the world. I have been a judge since 2015, I am approved to judge 7 breeds from FCI group V. - which are very close to my heart. So far, I have judged Club, Specialty, National and International exhibitions in 10 European countries. Judging is my hobby, I love to judge, mostly because every single dog is in some way beautiful, and for me exhibitions are a place where good atmosphere and well-being should prevail above all. I trully honor every invitation to judge as for me it an extraordinary day.

Miesto konania / Venue

Z Polytanu SK
Ranč Nový dvor
Malý Lapáš 1 - Majer
951 04 Malý Lapáš
okr. Nitra
Slovakia